This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Studium przypadku 9: Włochy: Dywersyfikacja systemów upraw pszenicy durum w środowisku półsuchym z koniczyną sulla, konopiami i ciecierzycą (ciecierzyca)

Klaster 2: Dywersyfikacja upraw w niekorzystnych warunkach

Określenie odpowiednich ścieżek dla innowacyjnych rozwiązań agronomicznych i wariantów łańcucha wartości stanowi kluczowy cel w studium przypadku, w kontekście rolno-klimatycznym, oferującym wąskie spektrum alternatyw w zakresie zróżnicowania upraw. Studium przypadku 9 wywodzi się z potrzeby zróżnicowania systemów upraw na bazie pszenicy durum w suchych i deszczowych warunkach na Sycylii. Ponieważ uprawy monokulturowe i duże uprawy pszenicy często charakteryzowały sycylijski krajobraz, stosowanie roślin strączkowych w płodozmianie często stanowiło najczęstszy wybór w celu przełamania monokultur. Testowanie możliwości uprawy koniczyny siewnej lub ciecierzycy w płodozmianie z pszenicą durum na Sycylii było więc częścią wstępnych założeń do opracowania przypadku. Ostatnie zmiany na poziomie regulacyjnym i rynkowym wskazują na obiecującą perspektywę wprowadzenia "retro-innowacji" w sycylijskich systemach upraw: konopi.

Jakie są główne problemy leżące u podstaw pojawienia się studium przypadku? Głównym punktem wyjścia są strategie radzenia sobie z wahaniami klimatycznymi i gospodarczymi. Dla uczestników studium przypadku było to widoczne przede wszystkim poprzez utratę żyzności i erozję gleby, jak również niestabilność dochodów.

Na Sycylii zróżnicowanie upraw poza zwykłymi uprawami jest utrudnione przez półsuche warunki charakterystyczne dla większości obszarów regionalnych, niespójne opady deszczu, ograniczone możliwości nawadniania i dostępności wody, nieodpowiednie lub nierentowne alternatywne rynki oraz brak kompetencji i pomocy technicznej w zakresie rozwiązań agroekologicznych. W związku z tym pilną kwestią jest określenie odpowiednich ścieżek dla innowacyjnych rozwiązań agronomicznych i opcji łańcucha wartości w kontekście sycylijskim. Widoczne jest bardziej sprzyjające środowisko socjotechniczne, o czym świadczy rozwój rolnictwa ekologicznego na Sycylii; jest to region o największej powierzchni ekologicznej, która w ostatnich latach znacznie wzrosła (ostatnie dane wskazują na 17% wzrost w 2017 r. i 31% sycylijskich użytków rolnych jest certyfikowanych jako ekologiczne).

Dywersyfikacja łańcucha wartości pozostanie głównym wyzwaniem i głównym przedmiotem studium przypadku. Bariery działają na wielu poziomach: środowiskowym (półsuchy stan ogranicza możliwości dywersyfikacji), gospodarczym (sztywność rynku i brak wsparcia politycznego) i poznawczym (opór przed badaniem alternatywnych rozwiązań agronomicznych i marketingowych). Jednak społeczno-kulturowe bariery nie wydają się być nie do pokonania; uczestnicy studiów przypadku widzą już obiecującą dynamikę w obszarach niszowych i innowacyjnych, takich jak ponowne odkrycie lokalnych/wiedzydzych ziaren, innowacyjne łańcuchy wartości dla rynków lokalnych i europejskich oraz opcje wynikające z możliwości gospodarki obiegowej.

W jaki sposób rozwiązuje się ten problem i jakie podmioty są zaangażowane? Wychodząc od nieformalnych spotkań różnych podmiotów, utworzono "Sulla Club", aby określić, w jakim stopniu koniczyna sulla może stanowić ważną opcję agronomiczną i ekonomiczną na Sycylii, w tym jej powołanie do produkcji biogazu i wykorzystania odpadów pofermentacyjnych do celów żyzności gleby i magazynowania węgla. Sulla Club" zgromadził różnych uczestników łańcucha wartości (rolników, hodowców, młynarzy i badaczy) w celu omówienia pojawiających się problemów w sycylijskich roślinach uprawnych.

Późniejsze zaangażowanie zainteresowanych stron przeprowadzone w studium przypadku w jego początkowej fazie pozwoliło zidentyfikować dalsze możliwości dywersyfikacji upraw, które wprowadzają konopie do płodozmianu. Było to spowodowane niedawną ewolucją legislacyjną we Włoszech, która usunęła przeszkody prawne w uprawie, przetwarzaniu i sprzedaży konopi i produktów pochodnych konopi. W związku z tym do grupy studium przypadku dołączyły dwa dodatkowe gospodarstwa, które wniosły pionierską wiedzę fachową na temat konopi.

Podstawowa grupa studium przypadku rozwinęła się w ten sposób przy udziale dwóch instytucji badawczych(FIRAB i CREA) oraz czterech sycylijskich gospodarstw rolnych (gospodarstwo Frasson - konwencjonalne, gospodarstwo Pottino - ekologiczne, oraz Crisafulli Mill i gospodarstwo Kibbò - przechodzące na produkcję ekologiczną) z niejednorodnymi organizacjami gospodarstw, płodozmianami, warunkami klimatycznymi i referencyjnymi łańcuchami wartości.

Biorąc pod uwagę tę różnorodność w środowisku pedoklimatycznym, możliwości zarządzania i wprowadzania do obrotu, w studium przypadku analizuje się głównie te możliwości:

  • rozwiązania organizacyjne i agronomiczne na poziomie gospodarstwa;
  • opcje techniczne i rynkowe w odniesieniu do pszenicy durum, która jest jedną z kluczowych roślin uprawnych w regionalnym sektorze upraw;
  • odpowiednie trajektorie łańcucha wartości dla innych kluczowych upraw w systemie płodozmianu.

Badane rozwiązanie Opracowanie studium przypadku częściowo przekierowało uwagę. Podczas gdy agronomiczne opcje zwiększenia trwałości pszenicy durum pozostają jednym z jej głównych założeń, w studium przypadku coraz częściej bada się socjotechniczne uwarunkowania wprowadzenia konopi w systemie płodozmianu. W szczególności, we współpracy z pakietem roboczym nr 5 zostanie przeprowadzone badanie rynku w celu przeanalizowania barier i czynników sprzyjających powstawaniu łańcuchów wartości opartych na konopiach.

Zbadana zostanie również rola innych gatunków w płodozmianie i dochodach gospodarstw rolnych, a mianowicie roślin strączkowych, takich jak koniczyna brusznica i ciecierzyca, pod kątem ich potencjału agronomicznego i rentowności ekonomicznej.

Oczekiwany wynik Określenie skuteczności i skalowalności wariantów zróżnicowania upraw w kontekście półpustynnym należy do pożądanych efektów planu studiów przypadku. Pracując nad różnymi niszami innowacyjnymi i kontekstami socjotechnicznymi, studium przypadku ma na celu sprawdzenie i porównanie ważności różnych ścieżek zróżnicowania zarówno na poziomie gospodarstwa, jak i łańcucha wartości.

Ostatecznym celem studium przypadku jest zapewnienie realnych ścieżek przejścia, które zainteresowane strony regionalne i krajowe oraz decydenci polityczni mogą rozważyć w swoich staraniach na rzecz osiągnięcia bardziej zrównoważonego rolnictwa w trudnych warunkach klimatycznych.

Znaczenie dla celów DiverIMPACTS Spos ób połączenia dywersyfikacji upraw z dywersyfikacją rynku i zainteresowaniem konsumentów nową żywnością jest jednym z najbardziej znaczących wkładów studium przypadku 9 w DiverIMPACTS.

Dalsze informacje

Kontakt

  • Luca Colombo, FIRAB, Kierownik Studium przypadku
  • Giovanni Dara Guccione, Monitor Studium przypadku

Linki

ansa.it: In Siciliail Rinascimento rurale passa dalla canapa zenodo .org: Big cannabis i cannabis picciotta